Metodologija in delovni paketi

Delo v projektu SELPRAF je razdeljeno v sedem delovnih paketov (DP):

DP1: Analiza potreb po kompetencah na trgu dela
Cilj DP1 je določitev ravni predhodno pridobljenega znanja ciljnih skupin (brezposelne osebe z najmanj 4. stopnjo izobrazbe), pa tudi ocenjeno znanje, ki je potrebno za učinkovit prehod na trg dela, in znanje, ki je potrebno za delo v učnih podjetjih. Pripravljena študija se bo nanašala predvsem na identifikacijo ključnih kompetenc za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno kohezijo, in predvsem zaposljivost v družbi znanja.

DP2: Prenos koncepta učnih podjetij na trg dela
Cilj DP2 je razvoj izobraževalnega programa SELPRAF, ki je namenjen iskalcem zaposlitve v Sloveniji in na Hrvaški. V ta namen bomo izpostavili ustrezno infrastrukturo. Pri ustanovitvi učnih podjetji za potrebe brezposelnih oseb v Sloveniji in na Hrvaškem tako lahko govorimo o prenosu učnih podjetij z dveh vidikov: učna podjetja, ki v Sloveniji že delujejo v okviru srednjih poklicnih šol, bomo prilagodili in ustanovili za potrebe brezposelnih oseb v Sloveniji; nato bomo učna podjetja ustanovili še na Hrvaškem (geografski vidik). Postopek vključuje identifikacijo in analizo potreb brezposelnih oseb ter izbor inovativnih e-izobraževalnih vsebin, ki ustrezajo ugotovljenim potrebam. V prvi fazi bomo v okviru projekta SELPRAF pripravili inovativne e-izobraževalne vsebine, ki bodo skladne z ugotovljenimi potrebami ciljnih skupin ter z njihovimi socialnimi in kulturnimi okoliščinami. Te vsebine bomo nato postopno vključevali v poklicno izobraževalne programe na nacionalni, regionalni oz. sektorski ravni.

V primeru projekta SELPRAF ne gre zgolj za prenos učnega podjetja kot orodja, ki se uporablja v izobraževalnem sektorju, na trg delovne sile, temveč pride tudi do prenosa v obratni smeri. Izkušnje pri izvajanju na trgu delovne sile bomo prenesli nazaj na področje izobraževanja in jih uporabili za nadaljnji razvoj učnih podjetij v okviru strokovnih izobraževalnih programov. Sočasni prenos in razvoj učnih podjetij v dveh različnih državah nam bosta omogočila pridobivanje izkušenj v različnih okoljih, kar bo še dodatno vplivalo na kakovost rezultatov.

DP3: Razvoj e-vsebin za pridobivanje ključnih kompetenc
Cilj DP3 je razvoj e-vsebin, ki bodo na podlagi rezultatov iz DP1, pokrivali 4 ključne konpetece v skladu z Evropskim referenčnim okvirom – ključne kompetence za vseživljenjsko učenje:  (1) sporazumevanje v maternem jeziku (2) sporazumevanje v tujem jeziku, (3) digitalna pismenost, and (4) samoiniciativnost in podjetnost. Študija iz prvega delovnega paketa bo prestavljala osnovo, do katere mere bodo ključne kompetence vključene v izobraževalni program SELPRAF (glede na predhodna znanja ciljnih skupin).

DP4: Usposabljanje ciljnih skupin
Cilj tega delovnega paketa je evalvacija razvitega izobraževalnega programa SELPRAF in usposabljanje ciljnih skupin za pridobivanje štirih ključnih kompetenc in delovanje v učnih podjetjih.
DP5: Validacija in evalvacije
Cilj DP5 je: (1) oceniti učinkovitost izobraževalnega programa SELPRAF (npr. računalniško podprto izobraževanja za zaposljivost na podlagi scenarijev) s končnimi uporabiki; (2) oceniti uporabniško izkušnjo ob uporabi izobraževalnega okolja SELPRAF s končnimi uporabniki (identifikacija uprorabniških problemov in na podlagi teh problemov predlog popravkov).

DP6: Diseminacija in razširjanje rezultatov
Vsi partnerji projekta so odgovorni za diseminacijo in razširjanje rezultatov projekta. Podrobnosti glede oblike in vsebine promocijskih meterialov in celostne podobe projekta bodo dorečene na prvem projektnem sestanku.

DP7: Management projekta in zagotavljanje kakovosti rezultatov
Osnovni mehanizem za uspšno izvedbo projekta je odgovornost posameznih partnerjev za njihove dodene aktivnosti. Vloga vsakega partnerja je jasno opredeljena v vsakem delovnem paketu in je v skladu s tehničnimi kompetencami ustreznega partnerja. Za učinkovito delovanje v projektu bodo uporabljene standardne tehnike projektnega vodenja (periodična poročila o napredku in morebitne težave), uporabljena pa bodo tudi ustrezna spletna orodja za sodelovanje.