Namen in cilji

Slovenija in Hrvaška po stopnji brezposelnosti zaostajata za povprečjem EU. Čeprav je med alternativami zaposlitve vedno na voljo oblika samozaposlitve, so raziskave pokazale, da se brezposelni zaradi premalo znanja in kompetenc ter posledično strahu in negotovosti premalo odločajo za to poklicno pot. Interes za podjetništvo je mogoče že srednjeročno bistveno dvigniti z učinkovitim in inovativnim modelom prenosa znanja in praktičnih izkušenj. Projekt SELPRAF iz programa Leonardo da Vinci, ki je nastal kot konkreten odgovor na zgoraj izpostavljene pomanjkljivosti, si za osnovni cilj – v okviru celostnega pristopa za lajšanje vstopa brezposelnih oseb na trg delovne sile – zastavlja navdušiti ljudi za podjetništvo. Ta cilj projekt uresničuje z razvojem in promocijo izobraževalnega programa SELPRAF, katerega cilj je razvoj štirih ključnih kompetenc:

  1. sporazumevanje v maternem jeziku,
  2. sporazumevanje v tujih jezikih,
  3. digitalna pismenost
  4. ter samoiniciativnost in podjetnost.

Poleg tega so ključne kompetence pomembne za spodbujanje individualnih izobraževalnih poti po poklicnem izobraževanju in upodabljanju (PIU), izboljšanje prepustnosti v izobraževalnem sistemu in pospeševanje prehodnih obdobij (od PIU na trg dela ali ponovno vključevanje na trg dela po brezposelnosti). Glavna ciljna skupina so brezposelne osebe z najmanj četrto stopnjo izobrazbe.

Konkretni cilji projekta so:

  1. priprava izobraževalnega programa SELPRAF (razvoj prilagojenega kurikuluma za program usposabljanja, ki je sestavljen iz dveh delov: teoretični del za pridobivanje štirih glavnih kompetenc in praktično delo v učnih podjetjih);
  2. priprava e-učnih gradiv za pridobivanje štirih ključnih kompetenc in za delo v učnih podjetjih,
  3. usposabljanje 48 brezposelnih oseb v učnih podjetjih (32 v Sloveniji in 16 na Hrvaškem),
  4. zagotavljanje kakovosti in trajnosti rezultatov projektaz vključevanjem izobraževalnega program SELPRAF v nacionalni sistem in v programe usposabljanja, ki jih ponuja Zavod RS za zaposlovanje.